VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Všechovice

Horninové prostředí: sedimenty permu boskovické brázdy kryté neogenními sedimenty a kvartérním pokryvem, vodní zdroj využívá písčité neogenní sedimenty s napjatou podzemní vodou s průlinovou propustností kryté izolátorem neogenních jílů.

Hydrogeologický rajon: 2242 Kuřimská kotlina, 300 m n.m..

Jímací objekty a odběr: vrt HV 101, hloubka 63 m, odběr v desetinách l/s.

Jakostní problémy: velmi kvalitní podzemní voda bez aktuálních problémů.

Ochrana a zranitelnost vodního zdroje: vyhlášené jen ochranné pásma 1. stupně, protože přírodní podmínky zajišťují dostatečnou ochranu využívaného vodního útvaru, zranitelnost území nízká, infiltrační území zalesněno bez potenciálních zdrojů kontaminace.

Prioritní problémy k řešení: udržení stávající příznivého stavu ochrany využívaného vodního útvaru.

Obr. 6 Situace lokality jímacího území Všechovice

Obr. 6 Situace lokality jímacího území Všechovice