VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Velký Šenov

Horninové prostředí: Mělký, dominantně kvartérní kolektor s eluviálními partiemi podloží, výjimečně a pouze částečně jsou využívány i podzemní vody ze svrchní části krystalinika.

Hydrogeologický rajon: 6411 Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 400 m n.m..

Jímací objekty a odběr: 6 dílčích jímacích území, jímací zářezy a mělké vrtané studny, celkový odběr kolem 5 l/s.

Jakostní problémy: potenciální zdroje znečištění v okolí některých zdrojů (staré průmyslové areály, skládka odpadů, železniční trať aj.), současná kvalita vody bez problémů.

Ochrana a zranitelnost vodního zdroje: aktualizovaná ochranná pásma dle stávajících předpisů, úroveň ochrany vyhovující, vysoká až velmi vysoká zranitelnost.

Prioritní problémy k řešení: s ohledem na vysokou zranitelnost prostředí nutné detailní zhodnocení potenciálních zdrojů kontaminace a eliminace zjištěných rizik.

Obr. 5 Velký Šenov - mapa zranitelnosti podzemní vody z hlediska horninového prostředí, s uvedením místních vodních zdrojů

Obr. 5 Velký Šenov – mapa zranitelnosti podzemní vody z hlediska horninového prostředí, s uvedením místních vodních zdrojů