VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Višňové

Horninové prostředí: hlavním kolektorem s průlinovou propustností jsou spodnomiocenní štěrky a písky s ojedinělými polohami písčitých jílů mocné cca 20 m.

Hydrogeologický rajon: 2241 Dyjsko-svratecký úval, 300 m n.m..

Jímací objekty a odběr: vrt HV-305, hloubka 20 m, odběr 3 l/s.

Jakostní problémy: rizika překročení radiologických ukazatelů (Vyhl. 307/2002 Sb.), závazný limit pro koncentraci přírodního uranu v pitné vodě byl stanoven hlavním hygienikem ČR na úrovni 15 μg/l a to s vahou nejvyšší mezní hodnoty s platností od roku 2010.

Ochrana a zranitelnost vodního zdroje: pro ochranu vodního zdroje je limitující zemědělské hospodaření na okolních pozemcích, zranitelnost prostředí střední až vysoká.

Prioritní problémy k řešení: zhodnocení potenciálních zdrojů znečištění původem ze zemědělství, stanovení a zhodnocení radiologických ukazatelů, mj. i z hlediska výstavby nového záložního zdroje, protože obec v případě odstávky provozovaného vrtu nemá možnost jiného zásobování.

Obr. 9 Višňové - situace posuzovaných vrtů

Obr. 9 Višňové – situace posuzovaných vrtů