VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Radějov

Horninové prostředí: flyšové horniny Bílých Karpat, v údolích kryté kvartérním pokryvem fluviálních sedimentů, v přípovrchové zóně převažující průlinová propustnost, hlouběji puklinová propustnost omezená rychlým střídáním různě propustných sedimentárních hornin.

Hydrogeologický rajon: 3222 Flyš v povodí Moravy, 250 m n.m..

Jímací objekty a odběr: vrt HVR-1 v údolí Radějovky, hloubka 20 m, vydatnost 1,5 l/s.

Jakostní problémy: v letních obdobích nedostatečná vydatnost a i zhoršující se kvalitativní stav jímané vody (souvislost jakosti vody s jakostí vody povrchového toku).

Ochrana a zranitelnost vodního zdroje: zranitelnost střední až vysoká, zvláště na svazích v infiltračních oblastech.

Prioritní problémy k řešení: obec vyřešila sezónní nedostatek vody napojením na dálkový vodovod, místní zdroj byl převeden do kategorie záložních zdrojů, prioritní je stanovení režimu dlouhodobé údržby záložního zdroje.

Obr. č. 7 – Radějov - jímací území vrtu HVR1 včetně ochranného pásma I. a II. stupně s polopodzemní šachticí

Obr. č. 7 – Radějov – jímací území vrtu HVR1 včetně ochranného pásma I. a II. stupně s polopodzemní šachticí