VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Optimalizace

Hodnocení stavu zabezpečenosti jakosti a ochrany vodního zdroje a optimalizace využívání zdroje vody je stěžejní části metodiky. Řešitelský tým se shodl na tom, že tuto část prací na hodnocení místního vodního zdroje musí provádět příslušný odborník – odborně způsobilá osoba v hydrogeologii, která na potřebné úrovni zhodnotí shromážděné údaje o vodním zdroji a doporučují kroky, které by bylo možné udělat v reálných podmínkách na úrovni malé obce.

Mělo by jít o tyto okruhy prací a problémů:

1..Zhodnocení jakosti jímané vody a její zabezpečenosti

 • Sledované parametry a jejich četnost
 • Splnění požadavků legislativy
 • Vyhodnocení dostupných časových řad s identifikací trendů, kolísání aj.

2. Celkové zhodnocení stavu vodního zdroje a a jímacích objektů

 • Stav jakosti jímané vody a její zabezpečenost
 • Stav ochrany vodního zdroje, jímacích objektů
 • Identifikace nedostatků a nejistot v zabezpečenosti jakosti a ochraně vod

3..Návrh možností zlepšení situace

 • v řízení a organizaci odběru
 • v dokumentaci prací
 • v technické konstrukci jímacích objektů
 • v zajištění potřebné ochrany vodního zdroje
 • v monitoringu a zabezpečenosti jakosti jímané vody
 • ve zvýšení odolnosti a snížení zranitelnosti proti hrozícím rizikům
 • nastavení účinného kontrolního systému, zahrnujícího i možnosti externí pomoci s řešením budoucích problémů

4..Vyhodnocení náročnosti těchto kroků (technické, finanční, personální, odborné) a jejich prioritnosti (hodnocení realizovatelnosti v podmínkách malé obce)

Z analýzy platného legislativního prostředí by bylo vhodné tuto činnost odborně způsobilé osoby navázat na vyjádření podle §9 odstavce 1 zákona o vodách, které musí provozovatel zdroje stejně nechat zpracovat pro účely vydání vodoprávního povolení k nakládání s vodami.

 • Specifika vyjádření odborně způsobilé osoby k místním vodním zdrojům se specifickými požadavky na obsahovou náplň podle § 2, odstavec 1, bod i) vyhlášky č. 432/2001 Sb.

Po provedené pasportizaci zdroje vody malé obce tento zdroj by měl být posouzen odborně způsobilou osobou v hydrogeologii, a její vyjádření bude zahrnovat následující body, přičemž tučně jsou zdůrazněny specifické požadavky, kterým je třeba věnovat pozornost speciálně u místních vodních zdrojů.

1..Základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace.

2..Popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno. Technická konstrukce, stav a údržba jímacích objektů, platná povolení, velikost stávajícího odběru.

3..Zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy ve směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno.

4..Zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy. Posouzení zranitelnosti vodního zdroje a hrozících rizik v místě, stav obecné a regionální ochrany vod, stávající ochranná pásma vodního zdroje, jejich správnost a účinnost.

5..Zhodnocení využitelnosti zdroje podzemní vody jako potraviny, k výrobě pramenitých vod nebo k výrobě balených kojeneckých vod, včetně zhodnocení vydatnosti tohoto zdroje, jeho stability v rozsahu přirozených výkyvů v podmínkách poloprovozní hydrodynamické zkoušky, návrhu způsobů a míry využívání zdroje a posouzení rizik možného znečištění. Zhodnocení správnosti stávajícího monitoringu jakosti jímané vody (metodika a četnost vzorkování, sledované parametry, splnění požadavků legislativy, vyhodnocení dat s identifikací problémových ukazatelů, trendů, kolísání).

6..Návrh podmínek, za kterých může být povolení k nakládání s podzemními vodami vydáno, pokud může toto nakládání mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy.

7..Návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.

8..Návrh ke zlepšení situace v zabezpečenosti jakosti jímané vody spočívající v opatřeních týkajících se:

 • řízení, organizaci a dokumentace odběru
 • technické konstrukce jímacích objektů
 • zajištění potřebné ochrany vodního zdroje
 • monitoringu jakosti jímané vody
 • zvýšení odolnosti proti hrozícím rizikům
 • nastavení účinného kontrolního systému a možnosti externí pomoci s řešením možných problémů
 • vyhodnocení náročnosti, realizovatelnosti a prioritnosti těchto kroků v podmínkách malé obce

Místní vodní zdroje kladou na odborně způsobilou osobu v hydrogeologii větší nároky, co se týče technických znalostí, znalosti provozu vodárenského systému, a související administrativy a legislativy. Velmi často je odborně způsobilý hydrogeolog jediným odborníkem, který za dlouhá léta zdroje vody uvidí a zhodnotí, měl by si být proto vědom své zásadní důležitosti. Velmi často je to jediný odborník, který může laického majitele (provozovatele) upozornit na zjištěné nepříznivé skutečnosti, upozornit na chyby a doporučit mu potřebné kroky k zlepšení stavu.