VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Svatoslav

Horninové prostředí: puklinové prostředí krystalinika svratecké klenby (fylity), průlinové prostředí zvětralinového pláště a pokryvných útvarů.

Hydrogeologický rajon: 6560 Krystalinikum v povodí Svratky, 517 m n.m..

Jímací objekty a odběr: vrtaná studna HV 102, hloubka 20 m, odběr 1,8 l/s.

Jakostní problémy: nárůst koncentrací dusičnanů k 40 mg/l, původem ze zemědělské výroby na okolních pozemcích, pravděpodobná souvislost i s terénními úpravami, a blízkostí rybníka a ČOV.

Ochrana a zranitelnost vodního zdroje: vyhlášena PHO 1. a 2. stupně, nejsou ale aktualizována podle stávajících předpisů, nízká až střední zranitelnost v místě jímacích objektů, v infiltrační oblasti zranitelnost vysoká.

Prioritní problémy k řešení: identifikace a eliminace kontaminace dusičnany, především ze zemědělských zdrojů, s důrazem na infiltrační území s vysokou zranitelností a preferenční cesty proudění podzemní vody.

Obr. 4 Jímací území Svatoslav s rozsahem povodí a ochrannými pásmy

Obr. 4 Jímací území Svatoslav s rozsahem povodí a ochrannými pásmy