VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Údaje

V rámci úvodních prací je nezbytné shromáždit všechny dostupné informace o využívaném vodním zdroji a jímacích objektech. Mělo by jít o tyto okruhy dat:

1..Shromáždění údajů o využívaném vodním zdroji (vodním útvaru):

 • přírodní poměry lokality (hydrologické a hydrogeologické poměry, geomorfologické poměry, geologická stavba, klimatické údaje)
 • velikost přírodních zdrojů a využitelná vydatnost vodního útvaru
 • ochrana přírody a krajiny, využití území v okolí vzhledem k zájmům ochrany vodního zdroje

2. Inventura dostupných údajů o hodnoceném jímacím objektu (objektech):

 • řízení a personální zajištění
 • technická konstrukce, stav a údržba jímacích objektů
 • režim a velikost odběru, platná povolení
 • využitelná a využívaná vydatnost jímacího objektu
 • monitoring jakosti jímané vody a dalších charakteristik
 • informace o stávajících problémech s využíváním VZ a jeho perspektiva (ohrožení a využitelnost v minulých mimořádných situacích, hrozba nových rizik apod.)

3..Stav ochrany a zranitelnosti vodního zdroje a jímacích objektů

 • Zranitelnost přírodního prostředí využívaného vodního útvaru
 • Stav obecné a regionální ochrany vod v místě (dodržování platných předpisů, vyhlášené chráněné oblasti (CHOPAV, zranitelná území, velkoplošná chráněná přírodní území apod.)
 • Ochranná pásma vodního zdroje (rozsah, vyhlášení, omezující opatření a jejich dodržování, účinnost, aktuálnost a správnost jejich rozsahu, vymezení a vyhlášených omezujících opatření)
 • Jiné aspekty ochrany (reálné a potenciální zdroje kontaminace v okolí, technické zajištění jímacích objektů před přímým znečištěním)
 • Identifikace hrozících rizik pro jakost vody hodnoceného vodního zdroje a jímacích objektů, určení prioritních rizik

V metodickém materiálu zdůrazňujeme, že musí existovat konkrétní odpovědná osoba za vodní zdroj na úrovni provozovatele (majitele), která musí nést plnou odpovědnost za skutečnou péči o vodní zdroj. V takovém případě velké množství potřebných prací může být provedeno na úrovni vlastní obce.

Postup zajištění potřebných údajů ukazuje následující schéma.

Schéma zajištění potřebných údajů o místním zdroji vody.

Schéma zajištění potřebných údajů o místním zdroji vody.