VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Omice

Horninové prostředí: puklinové prostředí krystalinika brněnského masívu, průlinové prostředí zvětralinového pláště a pokryvných útvarů.

Hydrogeologický rajon: 6570 – Krystalinikum brněnské jednotky, 319 m n.m.. Jímací objekty a odběr: 3 širokoprofilové studny hluboké 6,6-9,9 m, odběr 1,1-1,2 l/s.

Jakostní problémy: kontaminace chloridy (vsak splachových vod z blízké dálnice D1), koncentrace průměrně 200-300 mg/l.

Ochrana a zranitelnost vodního zdroje: vyhlášená ochranná pásma 1. a 2. stupně, zranitelnost horninového prostředí střední až vysoká.

Prioritní problémy k řešení: zabránit vsaku slaných splachových vod z dálniční komunikace do horninového prostředí; po vyřešení těchto splachů je předpoklad bezproblémového provozu jímacího území poskytujícího velmi kvalitní pitnou vodu (dnes s výjimkou chloridů).

Obr 2 Situace lokality j.ú. Omice

Obr. 3 Situace lokality j.ú. Omice