VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Úvod

Cíl projektu

Cílem projektu je zpracování certifikované metodiky komplexního řízení malých vodních zdrojů pro optimální zajištění jakosti pitné vody za běžných i mimořádných situací, určené pro vedení malých obcí (s důrazem na obce do 1000 obyvatel) s vlastními místními zdroji vody a menší vodárenské společnosti. Management malých vodních zdrojů má svá specifika a současná legislativní, technická i právní řešení většinou odrážejí situaci velkých sídel a velkých vodárenských společností. Ty disponují širokou škálou odborníků, technických zařízení, mají možnost soustředění finančních prostředků. Legislativa jim ukládá mnohem častější četnost vzorkování, takže mohou rychleji zareagovat na případné problémy atd. Odrazem tohoto stavu je skutečnost, že v menších obcích jsou mnohem častěji porušovány legislativní limity pro pitnou vodu a obyvatelstvo venkova tak má v některých územích méně kvalitní pitnou vodu. Cílem metodiky je tento stav systémově změnit a co nejvíce přiblížit zabezpečenost jakosti pitné vody na venkově situaci ve velkých městech, a to při respektování odlišné ekonomické situace malých obcí i vodárenských podniků.


Téma výzkumného projektu

Projekt se zabývá aktuální problematikou zlepšení jakosti pitné vody z malých vodních zdrojů, která je dle údajů Státního zdravotního ústavu dlouhodobě horší než voda z velkých vodárenských sítí. Situaci řeší komplexně ve formě systémového a odborného přístupu k řízení malých vodních zdrojů za účelem dosažení optimální jakosti pitné vody pro běžné i nouzové zásobování venkovského obyvatelstva.

Řešitelský tým:

Hlavní řešitel: RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., datel@vuv.cz

Vedoucí týmu dalšího příjemce: Mgr. Ing. Ludmila Hartlová, hartlova@geotest.cz

Ing. Adam Beran, RNDr. Pavel Burda, Ing. Anna Hrabánková, Ing. Mgr. Ludmila Hartlová, Milena Kadlecová, MUDr. František Kožíšek, CSc., RNDr. Jaromír Kučera, Ing. Jiří Michna, RNDr. Jitka Novotná, Mgr. Jan Oprchal, Bc. Martin Paděra, Bc. Jaroslav Pastorek, Mgr. Jiří Paul, MBA, RNDr. Zdeněk Pištora, RNDr. Jiří Řezníček, Mgr. Zdeněk Sedláček, RNDr. Josef Slavík, Ing. Adéla Trávníčková, Mgr. Pavlína Vylamová

Zadavatel:

Technologická agentura České republiky

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Zahájení a ukončení úkolu:

leden 2012 – prosinec 2015

Název a sídlo organizace – příjemce podpory:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

www.vuv.cz

Název a sídlo organizace – další účastník projektu:

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno-Slatina

www.geotest.cz