VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Velké Bílovice

Horninové prostředí: málo propustné neogenní sedimenty vídeňské pánve a karpatské předhlubně s převahou jílovitých vrstev, hydrogeologicky významné jsou pliocenní a kvartérní písky a štěrky, v nichž se vytváří mělká zvodeň s průlinovou propustností.

Hydrogeologický rajon: 2250 – Dolnomoravský úval, 1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje, 250 m n.m..

Jímací objekty a odběr: odběry byly ukončeny před mnoha lety pro nevyhovující jakost vody.

Jakostní problémy: vysoké obsahy síranů (až 800 mg/l) z intenzívní zemědělské výroby (ošetřování vinic), částečně možný i přirozený původ.

Ochrana a zranitelnost vodního zdroje: vysoká zranitelnost mělkého propustného kolektoru nedostatečně krytého půdní vrstvou.

Prioritní problémy k řešení: změna aplikace síranových preparátů s ohledem na zajištění ochrany podzemní vody (biohospodaření), aby byla aspoň perspektivně využitelná pro místní zásobování.

Obr. 8 Velké Bílovice – intenzívní vinohradnictví a aplikace map zranitelnosti v terénu

Obr. 8 Velké Bílovice – intenzívní vinohradnictví a aplikace map zranitelnosti v terénu